Želim raditi i bolje živjeti – Faza II.

Zaposlene pomoćnice na projektu ”ZAŽELI pomoć u kući”-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada su i uslijed pandemije bolesti COVID-19 vrijedno radile pomažući najpotrebitijim građanima u svojim lokalnim zajednicama, općinama Antunovac, Vladislavci, Darda, Draž i gradu Beli Manastir. Pomoćnicama su osigurana dodatna zaštitna sredstva za rad-jednokratne maske i rukavice te dezinfekcijska sredstva za ruke.

POTPISANI UGOVORI O RADU

S početkom siječnja 2021, 30 zaposlenica s područja općine Darda i Draž počelo je pružati podršku i potporu za 180 krajnjih korisnika (osoba starijih od 65 godina ili nemoćnih osoba). Ugovori o radu sa zaposlenicama potpisani su na 12 mjeseci. Projekt se provodi na području Općine Darda (naselja Darda, Mece, Uglješ i Švajcarnica) i područja Općine Draž (naselja Batina, Draž, Duboševica, Gajić, Podolje, Topolje).

Zaželi banner

DONESENA ODLUKA O PRIJEMU DJELATNICA

Nakon provedenog razgovora sa svim kandidatkinjama u okviru projekta UP.02.1.1.13.0262, „Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto radnica za pomoć u kući, Načelnik Općine Darda donio je, na prijedlog povjerenstva za provedbu natječaja, odluke o prijemu djelatnica za rad na području Općine Darda i Općine Draž. Odluke o prijemu možete preuzeti klikom na poveznicu ispod.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PUTEM INTERVJUA

Poziv svim zainteresiranim osobama za sudjelovanje u projektu

Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II UP. 02.1.1.13.0262

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.13.0262, „Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto radnica za pomoć u kući, na testiranje putem intervjua. Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su o tome obaviještene temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na Oglas.

Testiranje kandidata putem intervjua s područja općine Darda održati će se u službenim prostorijama Općine Darda, na adresi Sv. Ivana Krstitelja 89, 31326 Darda 27.studenog 2020. (petak), kandidati od 8.00 sati.

Testiranje kandidata putem intervjua s područja općine Draž održati će se u službenim prostorijama Općine Draž, na adresi Braće Radića 58, 31305 Draž 30.studenog 2020. (ponedjeljak), s početkom u 9.00 sati.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su istovremeno s objavom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 12. studenog 2020. godine, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), Općine Darda (darda.hr) i Općine Draž (draz.hr).
Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA:

  1. Po dolasku na usmeno testiranje od kandidata se očekuje da ponesu zaštitnu masku za lice
  2. Od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati koje ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom kao i oni za koje je utvrđeno da su podnijeli nepotpunu prijavu na Oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
  3. Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se komunikacijske vještine, motivacija, intelektualne vještine.

Za svaki element provjere dodjeljuju se bodovi od 1 do 5.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata dostavlja načelniku Općine Darda.
Odabrani kandidat pozvat će se radi dostave izvornika i drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa. Nakon dostave izvornika i drugih dokaza, načelnik donosi odluku o prijmu u radni odnos odabranog kandidata.

O rezultatima oglasa o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Općine Darda i Općine Draž objavom izabranih kandidata. Izabrani kandidati biti će i ponaosob obaviješteni o rezultatima natječaja temeljem podataka koje su naznačili u prijavi na Oglas.
Svi kandidati prijavljeni na Oglas imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Sve zainteresirane osobe s područja općine Darda i općine Draž koje su starije od 65 godina ili su nemoćne osobe mogu se prijaviti za sudjelovanje u projektu Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II UP. 02.1.1.13.0262 kao krajnji korisnici. Za prijavu potrebno je ispuniti obrazac prijave i privolu za davanje osobnih podataka te:
– osobe starije od 65 godina priložiti kopiju osobne iskaznice
– osobe mlađe od 65 godina dokumentaciju kojom potvrđuju svoj nepovoljan položaj (npr. liječnička dokumentacija i sl.)
Potrebi obrasci dostupni su na mrežnim stranicama i prostorijama općine Darda i općine Draž gdje svoje prijave za sudjelovanje treba i dostaviti.

5.10.2020. u Našicama je potpisan još jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Radi se o svojevrsnom nastavku uspješnog Programa Zaželi, odnosno projektu financiranom iz Zaželi – programa zapošljavanja žena – FAZA II. Osim obveznih partnera određenih pozivom (HZZ i CZSS), na ovom projektu pod nazivom Želim raditi i bolje živjeti – faza II (kodnog broja UP. 02. 1. 1. 13. 0262) Općini Darda partner je i Općina Draž. Ukupna vrijednost projekta je 2.785.635,00, ukupno prihvatljivi troškovi iznose 2.785.635,00, odnosno intenzitet potpore je 100%. Razdoblje provedbe ovoj projekta je 18 mjeseci.

Potpisivanje zaželi - faza II

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

“Želim raditi i bolje živjeti – faza II”  UP. 02. 1. 1. 13. 0262

Kratki opis projekta: Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 30 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 180 krajnjih korisnika (starije osobe, invalidi i osobe u nepovoljnom položaju) s područja općine Darda (naselja Darda, Mece, Uglješ i Švajcarnica) i područja općine Draž (naselja Batina, Draž, Duboševica, Gajić, Podolje, Topolje).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom će se na 12 mj. zaposliti 30 pripadnica ciljne skupine koje će se osposobiti na način da to unaprijedi njihov radni potencijal što bi ublažilo posljedice visoke nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Ujedno će se pružanjem potpore u kućanstvu potaknuti socijalna uključenost i povećanje kvalitete života 180 korisnika s područja općine Darda (naselja Darda, Mece, Uglješ i Švajcarnica) i općine Draž (naselja Draž, Gajić, Topolje, Duboševica, Batina i Podolje). Projekt će neminovno utjecati na smanjenje broja nezaposlenih, ali i institucionaliziranih osoba.

Korisnik:  Općina Darda
Partneri:  Hrvatski zavod za zapošljavanje – regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Općina Draž
Ukupna vrijednost projekta: 2.785.635,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU:  2.785.635,00 HRK
Iznos potpore: 100%
Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci, od 05.10.2020. do 05.04.2022.
Za više informacija o projektu: 031/ 740 – 002 (lok.2)
Za više informacija o EU fondovimahttps://strukturnifondovi.hr/

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda

5.10.2020. u Našicama je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Projekt “Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda” za koji je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja  UP.02.1.2.05.0001 ukupno je vrijedan 3.400.000,00 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 3.400.000,00 HRK, dakle intenzitet potpore jest 100%. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci. Partneri na ovom projektu su Romski resursni centar i Udruga Roma općine Darda.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

“Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda” 

 UP.02.1.2.05.0001

Kratki opis projekta: Projekt se sastoji od dva programa, provedbom kojih se nastoje ojačati kompetencije nacionalnih manjina s područja Općine Darda. Programom „Odgovorno roditeljstvo“ osigurat će se psihosocijalna podrška, koje će osmisliti i provoditi stručnjaci psiholog, socijalni radnik i zdravstveni djelatnik, a sastojat će se od predavanja i po potrebi individualnog savjetovanja kroz koje će pripadnici ciljane skupine razvijati socijalne kompetencije (npr. sposobnost stvaranja novih kontakata i komunikacije, pronalaska optimalnog rješenja, rada u timu, prakticiranje nenasilne komunikacije, aktivno slušanje uz uvažavanje različitosti i tolerancije s prevladavanjem osobnih i društvenih predrasuda, primjereno izražavanje misli, mišljenja i osjećaja, slušanje i govor, jasno izražavanje, razumijevanje tuđih ideja, izražavanje i tumačenje apstraktnih pojmova, učinkovito i konstruktivno sudjelovanje u društvenom životu i sl.) i roditeljske kompetencije (npr. informiranje roditelja o djetetovu razvoju u emocionalnom, socijalnom i kognitivnom razvoju, osvijestiti roditelju njegovo pravo da čini izbore koje on smatra najboljima za svoje dijete, pružiti potporu roditeljima da svoje odgovornosti u odnosu na djetetov razvoj ispune na najbolji mogući način, pridonijeti razvoju komunikacijskih vještina (aktivno slušanje, ja poruke, rješavanje sukoba bez poraženih, prevenciji nasilnog ponašanja, ovisnosti),omogućiti roditeljima samo-uvid u osobna znanja, osjećaje, mišljenja, vještine i ponašanja, podizanje razine psihološke osjetljivosti roditelja za dječje potrebe i razvojne mogućnosti, pružiti roditeljima mogućnost razmjene iskustava, pitanja i pretpostavke u vezi sa odgojem djeteta i sl.). Kroz zdravstveno savjetovalište osigurat će se prevencija ovisnosti o alkoholu i drogama, informiranje o temama kao što su spolna i rodna ravnopravnost, odgovorno spolno ponašanje te zdrava i uravnotežena prehrana i higijena. Osigurat će se i karijerno savjetovanje za provođenje kojeg će biti angažiran stručnjak, a koje će se sastojati od razvijanja vještina pisanja životopisa i zamolbi za posao, predstavljanja poslodavcu te pripreme za intervju i simulacije razgovora za posao, istraživanja karijernih mogućnosti i sl. te će se provesti verificirani programi osposobljavanja. Korisnicima će biti ponuđeno 5 programa osposobljavanja (šivanje, tapaciranje, obrada drveta, korparstvo i cvjećarstva/povrtlarstva) od kojih će polaznici nakon prezentacije istih, putem konstruktivne diskusije i glasovanja odabrati minimalno 2,a maksimalno 3 programa koji će se zatim sprovoditi. Organizirat će se i sajamski posjeti s ciljem prezentacije proizvoda nastalih kroz/nakon osposobljavanja korisnika, te studijsko putovanje s ciljem upoznavanja s primjerima dobre prakse, iz oblasti u kojoj će se korisnici osposobiti. Asistenti za provođenje radionica pomoći će stručnjacima i predavačima u organizaciji aktivnosti (obavještavanje korisnika, evidentiranje polaznika, priprema prostora i sl.).Program „Škola za sve“ usmjeren je na rješavanje problema napuštanja ili preranog izlaska iz obrazovnog sustava pripadnika velikog dijela manjinske populacije. U direktnom radu s djecom mentori će prolaziti gradivo koje djeca nisu usvojila ili razumjela na redovnoj školskoj nastavi te će im pomoći u savladavanju istog, pomagat će u pisanju zadaća, pripremama za testove i odgovaranja. Stručnjaci defektolog i psiholog osmislit će te provoditi radionice na kojima će u suradnji s djecom osvijestiti probleme koji se javljaju u školskom učenju, doživljaju neuspjeha, nasilja među djecom i nošenja s tim problemima, raditi na razvijanju socijalnih kompetencija (npr. sposobnost stvaranja novih kontakata i komunikacije, pronalaska optimalnog rješenja, rada u timu, prakticiranje nenasilne komunikacije, aktivno slušanje uz uvažavanje različitosti i tolerancije s prevladavanjem osobnih i društvenih predrasuda, primjereno izražavanje misli, mišljenja i osjećaja, slušanje i govor, jasno izražavanje, razumijevanje tuđih ideja, izražavanje i tumačenje apstraktnih pojmova, učinkovito i konstruktivno sudjelovanje u društvenom životu i sl.). Zbog motiviranja i osiguravanja kohezije grupe, tijekom provedbe projekta (uključujući i vrijeme školskih praznika),jednom tjedno bit će organizirane kreativne radionice za djecu. Na kreativnim radionicama asistenti u provođenju radionica će kroz priču, pjesmu, glumu, glazbu, ples, film, slikanje i druge umjetničke izražaje te igru djeci stvoriti okruženje u kojem će učiti o vlastitom kulturološkom porijeklu i o kulturološkim razlikama te mogućnost uključivanja u nove oblike kulturnih iskustava.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom programa Odgovorno roditeljstvo i Škola za sve nastoji se stvoriti širenje perspektive, kako bi pripadnici ciljane skupine naučena znanja i vještine optimalno iskoristili u budućnosti. S ciljem osiguranja jednakih uvjeta i završetka obrazovanja školske djece s područja općine Darda, projektom će se organizirati mentoriranje tijekom školske godine u skladu sa školskim programom za učenice i učenike osnovne škole. Projektne aktivnosti namijenjene su stanovnicima Općine Darda pripadnicima romske i drugih nacionalnih manjina uz uvjet sudjelovanja Roma s udjelom od min. 50%.

Korisnik:  Općina Darda

Partneri:  Romski resusrni centar, Udruga Roma Općine Darda

Ukupna vrijednost projekta: 3.400.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 3.400.000,00 HRK

Iznos potpore: 100%

Razdoblje provedbe projekta: od 5.10.2020. godine do 05.10.2023. godine (36 mjeseci)

Za više informacija o projektu: 031/ 740 – 002 (lok.2)

Za više informacija o EU fondovimahttps://strukturnifondovi.hr/

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

Otvoren Kulturni Centar Roma Baranje

Kulturni centar Roma Baranje je u petak, 23. travnja, Danom otvorenih vrata, predstavio program rada i aktivnosti, koje će se provoditi u sklopu projekta “Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda”.

Riječ je o projektu namijenjenom roditeljima i djeci romske i drugih nacionalnih manjina s područja Općine Darda, s ciljem jačanja karijernih, obrazovnih, psihosocijalnih i drugih kompetencija.

U ime nositelja projekta, Općine Darda, Centar je otvorio načelnik Anto Vukoje koji je izrazio zadovoljstvo zbog još jednog u nizu europskih projekata koji Općinu Darda čini interkulturalnom zajednicom, u svakom pogledu dostupnom svojim mještanima. Naglašavajući potrebe razvoja društva u cjelini, načelnik je poželio uspješan rad projektnom timu te pozvao roditelje i djecu romske i drugih nacionalnih manjina na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima. Zadovoljstvo zbog otvaranja Centra za korisnike i početka provedbe aktivnosti istaknuli su i predstavnici partnerskih organizacija, Romskog resursnog centra i Udruge Roma Općine Darda, Jovica Radosavljević i Branko Đurđević.

Kulturni centar Roma Baranje otvara svoja vrata za korisnike, potičući integraciju Roma i ostalih nacionalnih manjina u društvo. Od ponedjeljka 26. travnja 2021. godine zainteresiranim korisnicima na raspolaganju će biti svakodnevne odgojno-obrazovne aktivnosti, psihosocijalna podrška te jačanje karijernih i drugih kompetencija. Kulturni centar Roma Baranje možete posjetiti svakim radnim danom u razdoblju od 7 do 19 sati i uključite se u ponuđene aktivnosti.

Projekt Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna Vrijednost projekta je 3.400.000,00 kn.

Znanjem do uspjeha – IT akademija

Javni poziv za iskazivanje interesa mladih i nezaposlenih s područja Općine Darda

  1. Predmet neobvezujućeg javnog poziva jest iskazivanje interesa osoba mlađih od 25 godina, nezaposlenih (uključujući dugotrajno nezaposlene) te osoba od 25 do 29 godina (uključujući i 29.) s područja općine Darda za sudjelovanje u edukativnim radionicama u sklopu projekta “Znanjem do uspjeha – IT akademija Darda” UP.02.1.2.01.0044 kao polaznika.
  2. Polaznicima su na raspolaganju edukacije iz područja IT dizajna, SEO marketinga, ECDL certifikati te razvoja aplikacija za Android i iOS sustave. Edukacija je u potpunosti besplatna za polaznike.
  3. Polaznici svoje sudjelovanje u Projektu iskazuju ispunjavanjem obrasca Prijava za sudjelovanje u projektu “Znanjem do uspjeha – IT akademija Darda” UP.02.1.2.01.0044. Obrazac prijave moguće je dostaviti osobno ili putem druge osobe te se prijava može zatražiti putem telefona na broj Općine Darda: 031/740-002 ili emailom na opcina@darda.hr.
  4. Prijave za sudjelovanje u projektu “Znanjem do uspjeha – IT akademija Darda” traju dok se ne popune slobodna mjesta.

Prijavu možete izvršite ispunjavanjem online ankete klikom na poveznicu.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Znanjem do uspjeha – IT akademija Darda

UP.02.1.2.01.0044

Kratki opis projekta:

Projekt ”Znanjem do uspjeha – IT akademija Darda” nastao je s ciljem lakšeg i konkurentnijeg uključivanja mladih i nezaposlenih na tržište rada, zbog poticanja gospodarskog rasta i razvoja lokalne zajednice ukoliko edukacije stvore preduvjete za otvaranjem novih gospodarskih aktivnosti, te u konačnici i poboljšanje životnih uvjeta i kvalitete života koja će se postići kao rezultat školovanije i konkurentnije mlade generacije. Ciljane skupine ovog projekta su pripadnici/e ranjivih skupina, odnosno mladi do 29 godina i dugotrajno nezaposlene osobe, koje će kroz usavršavanje na području IT sektora, steći znanja i kompetencije koje će im uvelike promijeniti život ali i pokrenuti novi poduzetnički val.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt je planiran s ciljem prekvalifikacije i usavršavanja mladih osoba u nepovoljnom položaju na području IT sektora s ciljem njihovog lakšeg zapošljavanja izostanka na području općine Darda. Ciljana skupina su osobe mlađe od 25 godina, nezaposleni (uključujući i dugotrajno nezaposlene) te mladi od 25 do 29 godina. Po završetku projekta izdat će se ukupno 75 certifikata iz područja IT dizajna, SEO marketinga, ECDL, razvoja aplikacija za Android i IOS sustave.

Ukupna vrijednost projekta: 

1.445.497,10 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

1.445.497,10 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

12 mjeseci, od 06.02.2020. godine do 06.02.2021. godine

Više informacija o projektu možete dobiti na broj 031/ 740 – 002 (lok.2)

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekata u okviru otvorenog trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji, Vukovaru 24. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o financiranju projekta Općine Darda „Znanjem do uspjeha – IT akademija Darda“ u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.445.497,10 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

06.02.2020. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja UP.02.1.2.01.0044 za projekt „Znanjem do uspjeha – IT akademija Darda“ potpisali su Ministarstvo rada i mirovinskog (kao Ugovaračko tijelo) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (kao Posredničko tijelo razine 2) te s druge strane Općina Darda (kao Korisnik). Ukupna vrijednost projekta je 1.445.497,10 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.445.497,10 HRK, dakle intenzitet potpore je 100%. Vrijeme trajanja projekta jest 12 mjeseci.

PROJEKT “ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI DARDA”

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj projekta je zapošljavanje 10 žena koje se na tržištu rada nalaze u nepovoljnom položaju sa zadatkom da na području Općine Darda skrbe o starijim i nemoćnim osobama. Osim zapošljavanja, cilj projekta je i poboljšanje konkurentnosti ciljane skupine na tržištu rada nakon završetka provedbe projekta prolaskom kroz proces edukacije i osposobljavanja te poboljšanje životnih uvjeta osoba u potrebi koje se teško skrbe o sebi i vlastitom kućanstvu.

Ciljana skupina: žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada

Pokazatelji: zapošljavanje 10 žena u nepovoljnom položaju, edukacija 10 žena pripadnica ciljane skupine, 40 krajnjih korisnika kojima se osigurava pomoć u domaćinstvima.

Fond: Europski socijalni fond

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: Zapošljavanje

Prijavitelj: Općina Darda

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Beli Manastir

Ukupna vrijednost projekta:  1.846.041,84 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.846.041,84 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25.01.2018. – 24.07.2020.

Više informacija možete dobiti na broj 031/ 740 – 002 (Ksenija Marodi)

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

OPĆENITO O PROJEKTU

Općina Darda provodit će, u sklopu programa „Zaželi – program zapošljavanja žena”, projekt pod nazivom “Zaželi bolji život u Općini Darda” koji je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva. Na ovaj način će se uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupan iznos projekta jest 1.846.041,84 HRK, a potpora Europske unije iznosi 100% (1.846.041,84 HRK). Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci unutar kojih je planirano da će žene iz ciljane skupine biti zaposlene na određeno vrijeme od 24 mjeseca, dok je preostalo vrijeme  predviđeno za obavljanje administrativnih i tehničkih aktiovnosti neophodnih za uspješno provođenje projekta. Osim zapošljavanja u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici provest će se i obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih slupina (čime će se povećati njihova konkurentonst na tržištu rada po završetku provedbe projekta) te nabava opreme i sredstava za provođenje projekta.

Partneri na ovom projektu su Hrvatski zavod za zapošeljavanje, Regionalni ured Osijek te Centar za socijalnu skrb Beli Manastir. Uloga partnera jest pomoć pri identifikaciji nezaposlenih žena iz ciljane skupine (HZZ) te identifikaciji krajnjih korisnika (CZSS).

ZAPOŠLJAVANJE ŽENA

Projektom je predviđeno zapošljavanje 10 žena koje su u nepovoljnijem položaju na tržištu rada s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice (što provjerava HZZ) na razdoblje od 24 mjeseca. Žene će se u tom razdoblju pružati potporu i podršku u kućanstvu starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s područja Općine Darda. Osim što se ovime namjerava smanjenje nezaposlenosti, očekivano je povećanje motivacije i samopouzdanja pripadnica ciljene skupine. Predviđeno je i obrazovanje i osposobljavanje s ciljem povećanja konkurentnosti žena iz ciljane skupine na tržištu rada po završetku provedbe projekta.

Više informacija možete dobiti na broj 031/ 740 – 002 (lok.4)

IDENTIFIKACIJA KORISNIKA

Predviđeno je pružanje usluga za ukupno 40 korisnika s područja Općine Darda. Korisnik može biti starija osoba i osoba u nepovoljnom položaju, odnosno osoba kojoj je potrebna potpora i podrška u kućanstvu, a ista usluga joj nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora (što provjerava CZSS). Prilikom odabira krajnjih korisnika nema imovinskog cenzusa niti dobne granice ako se radi o osobama u nepovoljnom položaju. Socijalne usluge pomoći u kući za krajnjeg korisnika su u potpunosti besplatne.

POTPORA I PODRŠKA U KUĆANSTVU

Opisno, potpora i podrška u kućanstvu odgovara definiciji socijalne usluge pomoć u kući koja može obuhvatiti:
– organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
– obavljanje kućanskih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Opseg potpore i podrške ovisi o potrebama krajnjih korisnika te njihovog zdravstvenog stanja međutim ne bi trebao prelaziti okvir postavljen definicijom pomoći u kući.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA

zaželi

Općina Darda objavila je javni poziv za prijavu krajnjih korisnika u sklopu projekta “Zaželi Bolji život u Općini Darda”. Krajnji korisnici u  navedenom projektu su starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju (kronični bolesnici, osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, socijalno isključene osobe) s područja Općine Darda. Krajnje korisnike može prijaviti svaka osoba, ali obrazac prijave mora prethodno potpisati potencijalni krajnji korisnik. Javni poziv otvoren je do 15. travnja 2018. godine.

Pozivamo sve osobe i udruge civilnog društva koje imaju saznanja o potencijalnim korisnicima da iste prijave u Općinu Darda do 15. travnja 2018. godine.

Dokumentacija
Javni poziv za prijavu korisnika
Obrazac za prijavu korisnika

ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA “ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI DARDA”

Dana 02. svibnja 10 žena zaposlenih na projektu Zaželi bolji život u Općini Darda počelo je s radom. Područje njihovog rada su naselja Darda, Mece, Uglješ i Švajcarnica. Podršku i potporu u kućanstvima krajnjim korisnicima pružat će sljedeća 24 mjeseca.

Završila je provedba projekta „Zaželi bolji život u Općini Darda“ UP.02.1.1.05.0103

Ugovor o bespovratnim sredstvima za ovaj projekt potpisan je 25.01.2018. godine na vrijeme od 30 mjeseci. Nakon što su obavljene sve pripremne radnje 10 žena, koje su se prethodno nalazile u nepovoljnom položaju, 02.05.2018. godine potpisale su Ugovor o radu na određeno vrijeme. One su 24 mjeseca pružale uslugu pomoći u kući za preko 40 krajnjih korisnika. Bio je to period rasta, razvoja i učenja. Ovim putem zahvaljujemo se korisnicima na iskazanom povjerenju, zaposlenicama na predanom radu, partnerima i suradnicima te svima koji su dali svoj doprinos uspješnoj provedbi ovog projekta.

zaželi

Podijeli stranicu na društvenim mrežama!

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt