Općina Darda objavila je natječaj za za prijem u radni odnos na radno mjesto Referent za projekte u Općinu Darda, Jedinstveni upravni odjel, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme (rubrika https://darda.hr/natjecaji/natjecaji-u-tijeku/.
Za sve koji su se prijavili obavještavamo vas da:

grb

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DARDA
Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja

KLASA: 112-02/15-01/
UR.BROJ: 2100/03-15-01/
Darda, 23. rujna 2015. godine

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj: 86./08. i 61/11.) utvrđuju se:

PRAVILA I POSTUPAK ZA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
za prijem u radni odnos na radno mjesto Referent za projekte u Općinu Darda, Jedinstveni upravni odjel, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

I.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana 30. rujna 2015. godine (srijeda) u 07,30 sati, u Općini Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata objavljuje se na web-stranici Općine Darda (www.darda.hr), te na oglasnoj ploči Općine Darda.
Na web-stranici Općine Darda www.darda.hr i na oglasnoj ploči Općine Darda objavljuje se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.
Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.
II.
Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 30 minuta.
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.
III.
Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
– koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera
– s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.
Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja neće bodovati.
IV.
Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova .
Pravni izvori za provjeru znanja su slijedeći:
1. Zakon o općem upravnom postupku (NN47/09)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst)
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN NN
86/08, 61/11 – pročišćeni tekst)
4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.
· Pisano testiranje
· Intervju.
V.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provesti će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.
VI.
Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.
VII.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu najkasnije u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima.
VIII.
Opis poslova radnog mjesta Referent za projekte u Općini Darda:
– sudjeluje u izradi i provedbi svih projekata Općine Darda od idejnog projekta do realizacije projekta, odnosno dobivanja uporabne dozvole,
– organizira, koordinira i vrši nadzor nad provođenjem svih dogovorenih i usvojenih projekata, osigurava i odgovara za usklađenost svih projekata i aktivnosti iz svoje nadležnosti sa važećim zakonskim propisima
(postotak radnog vremena 80%) ,
– Provodi postupke javne nabave
(postotak radnog vremena 10%),
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika (postotak radnog vremena 10%).
IX.

Podaci o plaći radnog mjesta Referent za projekte;
Pravo na plaću na radnom mjestu Referent za projekte Općine Darda ostvaruje se u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova 1,85 i osnovice za izračun plaće od 3.600,00 kuna bruto, uvećanog za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Dostaviti:
1. Internetska stranica Općine Darda, (www.darda.hr)
2. Oglasna ploča
3. Arhiva