Sukladno Odluci načelnika, mještani Općine Darda mogu prijaviti nepropisno odbačen otpad. Sukladno tome na naslovnici općinske web stranice otvorena je nova rubrika “Prijava nepropisno odbačenog otpada”. Tamo imate Odluku načelnika i obrazac za prijavu.

U nastavku ovog posta donosimo Odluku načelnika:

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

         O P Ć I N A D A R D A

NAČELNIK

 

Klasa: 351-01/16-01/

Urbroj: 2100/03-16-01/

Darda, 29. ožujka 2016. god

 

Temeljem članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine“ broj: 94/13.) i članka 52. Statuta Općine Darda („Službeni glasnik Općine Darda“ broj: 2/14. – pročišćeni tekst), načelnik Općine Darda, dana 29. ožujka 2016. godine, donosi

 

O D L U K U

o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno

odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

 

I.

            Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Darda.

 

II.

            Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Darda (www.darda.hr) u rubrici „Obavijest o nepropisno odbačenom otpadu“, gdje se ispunjavanjem obrasca prijave o nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dostavom na e-poštu: opcina@darda.hr ili poštom na adresu: Općina Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, 31326 Darda, o tome izvještava Općina Darda odnosno komunalni redar, koji dalje postupa sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

            Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada sastavni je dio ove Odluke.

 

III.

            Zaprimanjem prijava i evidentiranjem lokacija, Općina Darda će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada i o tome voditi bazu podataka i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u posljednje dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

 

IV.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Darda i službenoj web stranici Općine Darda.

 

  NAČELNIK

Anto Vukoje