Općina Darda raspisala je Natječaj za prodaju neizgrađenog zemljišta. Tekst Natječaja možete skinuti ovdje, a i pročitati u nastavku ovog teksta.

Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Darda (Klasa: 944-01/15-01/1, Urbroj: 2100/03-15-01/1 od 3. studenoga 2015. godine), načelnik Općine Darda raspisuje NATJEČAJ
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Darda

I.
Objavljuje se natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Darda prema početno utvrđenoj cijeni kako slijedi:

Namjena: građevina individualnog stanovanja
Redni broj Broj kat.
čestice Katastarska općina Naziv kat. čestice Katastarska kultura Površina
(m2) Početna cijena (kn)
1. 1025/1 Darda Ilirska ulica u Dardi oranica u selu 469 23.454,69

Napomena: Prodavatelj zadržava pravo usklađivanja cijene nekretnina sukladno promjeni srednjeg tečaja EUR na dan plaćanja.
II.
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos.

III.
Porez na promet nekretnina snosi stjecatelj nekretnine.
Stjecatelj nekretnine snosi i ostale troškove koji bi mogli proizići u svezi s privođenjem namjeni nekretnine.

IV.
Nekretnina se kupuje prema sistemu “viđeno-kupljeno”.

V.
Pravo sudjelovanja u postupku provođenja natječaja imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske (dokaz – preslika domovnice) i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj (dokaz – izvod iz registra Trgovačkog suda). Dokaz o pravu sudjelovanja u postupku natječaja mora biti priložen uz ponudu. U protivnom ponuda će se smatrati nevaljanom.
VI.
Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u visini 20% početno utvrđene cijene za svaku česticu za koju podnesu ponudu za kupnju na žiro-račun Općine Darda, IBAN: HR9223400091806600002, model 68, poziv na broj: 7889 – OIB (fizičke i pravne osobe) uz napomenu – jamčevina za kupnju nekretnina. Dokaz o uplaćenoj jamčevini mora biti priložen uz ponudu. U protivnom će se ponuda smatrati nevaljanom. Uplata jamčevine vrši se virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacijom).
Jamčevina će se u slučaju odustanka od kupnje u bilo kojoj fazi natječajnog postupka od otvaranja ponuda i dalje smatrati odustatninom.
Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina se vraća u roku 15 dana od okončanja postupka natječaja, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u ugovornu cijenu.
Sudionici natječaja dužni su dati svoj IBAN broj, od banke ili pošte, na koji će im se vratiti sredstva doznačena za jamčevinu, u slučaju da ne uspiju u postupku natječaja.
Postupak natječaja, pod uvjetima i u postupku utvrđenim ovim natječajem provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Darda. Povjerenstvo osniva načelnik Općine Darda. O otvaranju ponuda vodi se zapisnik. Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.
Nepravodobne, neuredne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VII.
Ponuditelj može izmijeniti predanu ponudu prije isteka roka za podnošenje ponuda, a povući je najkasnije do otvaranja ponuda. Izmjena ponude mora biti podnesena u pismenom obliku, a obavijest o povlačenju može se dati i usmeno na zapisnik o otvaranju ponuda.
Ponuditelj, odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik koji je nazočan otvaranju ponuda mogu iznijeti prigovor u svezi s postupkom otvaranja ponuda i sadržajem ponude drugih ponuditelja koji će se unijeti u zapisnik.
VIII.
Ponude ponuditelja uz koje ne bude priložena dokumentacija iz točke V., točke VI. stavak 1. i točke IX. stavak 3. ovog natječaja, a koja se smatra bitnim sastojcima ponude, kao i ponuda čija dokumentacija ne bude dopunjena u smislu stavka 2. ove točke, načelnik Općine Darda će odbaciti.
Iznimno, u slučaju da na natječaj za kupnju nekretnine pristigne samo jedna ponuda i da ista ne sadrži dokumente koji se smatraju bitnim sastojcima ponude, prodavatelj će pozvati ponuditelja da u određenom roku dopuni takvu ponudu.
IX.
Ponudu mogu podnijeti dva ili više ponuditelja. Zajednička ponuda obvezuje sve ponuditelje koji podnose zajedničku ponudu. Svi ponuditelji solidarno odgovaraju za uredno ispunjenje obveze.
Zajednička ponuda mora sadržavati i ovlasti za jednog od ponuditelja da zastupa sve ponuditelje što se dokazuje uredno potpisanom punomoći od strane svih ponuditelja.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 15 (slovima: petnaest) dana od otvaranja ponuda, a najpovoljniji ponuditelj dužan je s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji.

X.
Načelnik Općine Darda na temelju uvjeta natječaja i zapisnika Povjerenstva donosi odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.
S odlukom o izboru upoznaju se svi natjecatelji u dijelu koji se odnosi na njihovu ponudu, s napomenom da imaju mogućnost uvida u zapisnik Povjerenstva i odluku načelnika Općine Darda, te dati prigovor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Darda u roku od 8 dana od primitka obavijesti.
Odluka načelnika Općine Darda po prigovoru u smislu stavka 2. ove točke dostavlja se svim sudionicima natječaja i taj se akt smatra konačnim aktom.
Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda, i to bez obveze da o razlozima neprihvaćanja obavijesti ponuditelja.
XI.
Sudionik natječaja koji bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, obvezan je ponuđeni iznos platiti u cijelosti prilikom potpisa ugovora o prodaji.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne plati ugovorenu cijenu u roku od 8 dana po pozivu ili bez opravdanog razloga ne pristupi zaključenju ugovora u roku određenom u pozivu, može se smatrati da je odustao od kupnje, u kojim slučajevima gubi pravo na povrat jamčevine.

XII.
Pismene ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom PONUDA ZA NATJEČAJ – KUPOVINA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ predaju se u Općini Darda ili poštom preporučeno na adresu primatelja: OPĆINA DARDA, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.
Otvaranje ponuda obavit će se u srijedu, 11. studenoga 2015. godine u 11,00 sati u prostoriji Općine Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.
Krajnji rok za predaju ponuda je datum i vrijeme otvaranja ponuda.

KLASA: 944-01/15-01/1
URBROJ: 2100/03-15-01/2
OPĆINA DARDA