Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj: pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Zaključka o raspisivanju Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni na području Općine Darda ”Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva Općine Darda”, KLASA: 940-01/16-01/3; URBROJ: 2100/03-16-01/1 od 11. svibnja 2016. godine, Načelnik Općine Darda raspisuje
N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni na području Općine Darda ”Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva Općine Darda”
I.
Općina Darda raspisuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni na području Općine Darda ”Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva Općine Darda”.
Natječaj se raspisuje kao otvoren do prodaje građevinskog zemljišta – predmeta natječaja.
Predmet natječaja je sljedeće građevinsko zemljište u Poslovnoj zoni na području Općine Darda ”Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva Općine Darda” prema početno utvrđenoj cijeni kako slijedi:

 

 

Red.br. Br. čestice Površina m2 Namjena Početna cijena kn
1. dio k.č.br.  2085/95,
oranica Kudeljara
Parcela broj 1
1250 m2 Proizvodna, uslužna, prodajna, djelatnost 64.125,00
2. dio k.č.br.  2085/95,
oranica Kudeljara
Parcela broj 2
1250 m2 Proizvodna, uslužna, prodajna, djelatnost 64.125,00

Smještaj i prikaz prostora građevinskih čestica prikazan je u Prikazu površina građevnih čestica koji je dostupan na uvid zainteresiranim natjecateljima ovdje i u Općini Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 031/740-002 (125).

II.
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ponuda s prihvatljivim programom koji osigurava dugoročno stvaranje dodatne vrijednosti, temeljem ocjene planirane namjene zemljišta, planirane poslovne aktivnosti visine ulaganja i broja novozaposlenih radnika, nakon čega se od tako utvrđenih prihvatljivih ponuda odabire ponuda ponuditelja s najviše ponuđenom cijenom.

III.
Porez na promet nekretnina snosi stjecatelj nekretnine.
Stjecatelj nekretnine snosi troškove parcelacijskog elaborata, te sve ostale troškove koji bi mogli proizići u svezi s privođenjem namjeni nekretnine, a koji nisu predmet pogodnosti koje nudi u Općina Darda.

IV.
Nekretnine se kupuju prema sistemu “viđeno-kupljeno”.
Kupac stječe pravo vlasništva na građevinskom zemljištu koje je predmet natječaja uknjižbom kupoprodajnog ugovora i pripadajuće tabularne izjave nakon što isplati kupoprodajnu cijenu i privede zemljište planiranoj namjeni uz korištenje subvencija koje nudi Općina Darda, odnosno nakon što isplati punu ponuđenu kupoprodajnu cijenu i provede parcelaciju.

V.
Prodavatelj nudi kupcu slijedeće pogodnosti utvrđene Odlukom o osnivanju poslovne zone na području
Općina Darda i Programom zone obrta, malog i srednjeg poduzetništva Općine Darda (“Službeni glasnik Općina Darda “, broj 4/05. i 7/10.):
– oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa,
– oslobađanje plaćanja naknade za priključak na vodovodnu mrežu,
– oslobađanje plaćanja priključka na kanalizacijsku mrežu,
– oslobađanje plaćanja lokalnih poreza, odnosno poreza na tvrtku u prve tri godine obavljanja djelatnosti,
– oslobađanje plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja,
– ukoliko kupcu bude potrebno radi ishođenja eventualnog kredita, prodavatelj će dozvoliti upis hipotekarnog jamstva poslovne banke preuzimatelja na čestici koja se ovim ugovorom ustupa preuzimatelju,
– subvencioniranje kupoprodajne cijene do 80%.

Poduzetnici koji putem javnog nadmetanja ostvare pravo na kupnju zemljišta u poslovnoj zoni dužni su, kao uvjet za stjecanje prava vlasništva, na svakih 1.000 m² kupljenog zemljišta zaposliti najmanje 4 nezaposlene osobe sa prebivalištem na područja Općine Darda.

VI.
Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati podatke o podnositelju ponude (puni naziv trgovačkog društva ili obrta, adresu sjedišta, matični broj, osobni identifikacijski broj, broj telefona,broj telefaksa i adresu elektroničke pošte), podatke o predmetu ponude (redni broj, broj parcele, površinu parcele, broj katastarske čestice), planiranu namjenu zemljišta s kratkim opisom planirane poslovne aktivnosti, visinom ulaganja i brojem novozaposlenih radnika, rok valjanosti ponude koji ne smije biti kraći od 90 dana te ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izražen u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude, izražen u kunama.
Uz pisanu ponudu se obvezno prilažu (u izvorniku ili ovjerenoj preslici):

ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO:
– dokaz o registraciji kod nadležnog Trgovačkog suda (izvadak iz sudskog registra)
– financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitka) za zadnje dvije poslovne godine, osim za novo osnovana trgovačka društva, a za trgovačka društva koja su kraće poslovala za posljednju dostupnu financijsku godinu
– BON-2/SOL-2 ili BON-plus (ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude)
– potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude)
– poslovni plan
– plan gradnje s okvirnim rokom završetka gradnje i početkom obavljanja poslovne djelatnosti
– izjavu da će se pod istim uvjetima prioritetno upošljavati radnici s područja Općine Darda
– dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju

ZA OBRTE
– dokaz o registraciji obrta (od središnjeg registra za obrte)
– financijska izvješća (DOH formulari) za posljednje dvije dostupne financijske godine, osim za novo osnovane obrte, a za obrte koji su kraće poslovali za posljednju dostupnu financijsku godinu
– BON-2/SOL-2 ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude
– popis imovine
– popis zajmova uzetih od poslovnih banaka ili štedionica
– potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude)
– poslovni plan
– plan gradnje s okvirnim rokom završetka izgradnje i početkom obavljanja poslovne djelatnosti
– izjavu da će se pod istim uvjetima prioritetno upošljavati radnici s područja Općine Darda
– dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju
Za slučaj zajedničke ponude više osoba, ponuda mora sadržavati i izjavu o nositelju ponude te o pojedinačnoj i solidarnoj odgovornosti svakog člana iz zajedničke ponude s tim da svi članovi ponaosob moraju dokazati sviju poslovnu i financijsku sposobnost (dokaz o registraciji, financijska izvješća, BON-2odnosno SOL-2 obrasci ili BON-plus, potvrda Porezne uprave).
Podnošenje ponude ima pravni značaj prihvaćanja svih uvjeta iz natječaja i svih posljedica koje iz toga proizlaze.
VII.
Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u visini 20% početno utvrđene cijene za svaku parcelu za koju podnesu ponudu za kupnju na IBAN Općine Darda: HR92 2340 0091 8066 0000 2, model: 68, poziv na broj odobrenja: 7706 – OIB uplatitelja, uz napomenu – jamčevina za kupnju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni. Dokaz o uplaćenoj jamčevini mora biti priložen uz ponudu. U protivnom će se ponuda smatrati nevaljanom. Uplata jamčevine vrši se nalogom za plaćanje (ne kompenzacijom).
Jamčevinu će zadržati Općina Darda se u slučaju odustajanja od kupnje u bilo kojoj fazi natječajnog postupka od otvaranja ponuda i dalje.
Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina se vraća u roku 15 dana od
okončanja postupka natječaja, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u ugovornu cijenu.
Postupak natječaja, pod uvjetima i u postupku utvrđenim ovim natječajem provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni na području Općine Darda ”Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva Općine Darda”. Povjerenstvo osniva Načelnik Općine Darda.
O otvaranju ponuda vodi se zapisnik. Ponuditelji, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici uz predočenje odgovarajućeg ovlaštenja imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.

VIII.
Ponude ponuditelja koje ne budu sadržavale tražene podatke i/ili uz koje ne bude priložena tražena dokumentacija, a što se smatra bitnim sastojcima ponude, kao i ponude koje ne budu dopunjene u smislu stavka 2. ove točke, Načelnik Općine Darda će odbaciti.
Iznimno, u slučaju da na natječaj za kupnju pojedine parcele pristigne samo jedna ponuda i da sadrži podatke i dokumente koji se smatraju bitnim sastojcima ponude, prodavatelj će pozvati ponuditelja da u određenom roku dopuni takvu ponudu.
IX.
Načelnik Općine Darda, na temelju uvjeta natječaja i zapisnika Povjerenstva, donosi odluku o izboru najpovoljnijih natjecatelja u postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni na području Općine Darda ”Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva Općine Darda”.
Odluka iz stavka 1. ove točke dostavlja se svim sudionicima natječaja, s obrazloženjem i uputom opravu na žalbu, u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

X.
Sudionik natječaja koji bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 8 dana po pozivu s prodavateljem sklopiti odgovarajući predugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze do sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Ako najpovoljniji ponuditelj bez opravdanog razloga ne pristupi zaključenju predugovora u roku određenom u pozivu, može se smatrati da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine, u kom slučaju Načelnik Općine Darda može, ako isto ocijeni potrebnim, donijeti odluku o izboru drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama.

XI.
Pisane ponude s traženom dokumentacijom predaju se, u zatvorenoj omotnici na adresu primatelja: Općina Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, s naznakom PONUDA ZA NATJEČAJ – KUPNJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI – NEOTVARAJ, u pisarnici Općine Darda ili poštom preporučeno, od dana objave ovog natječaja u ”Glasu Slavonije”, na oglasnoj ploči Općina Darda i na web stranicama Općine Darda.
Otvaranje prispjelih ponuda obavljati će se dva puta mjesečno i to svakog prvog radnog dana u mjesecu i svakog prvog radnog dana nakon 15-og u mjesecu, u 9,00 sati u prostoriji Općine Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.

XII.
Općina Darda, Darda pridržava pravo poništiti ovaj natječaj, odbiti sve ponude, tražiti dodatna
pojašnjenja odnosno dopunu valjane ponude, bez ikakvih obveza ili odgovornosti za eventualno nastalu štetu prema ponuditeljima.

XIII.
Sve informacije o ovom natječaju, pogodnostima koje nudi prodavatelj, važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji mogu se dobiti radnim danom od 8:00 do 14:00 sati na telefon 031/740-002 (125) lokal 2 ili u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi Općina Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.

OPĆINA DARDA