Temeljem članka 52. Statuta Općine Darda (”Službeni glasnik” Općine Darda broj: 2/14. – pročišćeni tekst) i Odluke o javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja u govedarstvu u 2016. godini, načelnika Općine Darda od 04. siječnja 2016. godine, objavljuje se

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja u govedarstvu u 2016. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja u govedarstvu na području Općine Darda u 2016. godini, temeljem zajedničkog projekta Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu i gospodarstvo i Općine Darda.
Sredstva se odobravaju kao poticajna, bez obveze povrata.
Iznos sredstava utvrđuje se u visini od 50% od određene cijene za usluge veterinara za umjetno osjemenjivanje u govedarstvu.
Osječko-baranjska županija osigurava doze rasplodnog genetskog materijala u govedarstvu.

2. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA
Zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje mogu podnijeti poljoprivredna gospodarstva (seljačko gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, kao obrt ili zadruga i zadruga) pod sljedećim uvjetima:
– da se prebivalište, odnosno sjedište nalazi na području Općine Darda,
– da je umjetno osjemenjivanje u govedarstvu obavljeno tijekom 2016. godine.

3.ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA.
Zahtjevi po objavljenom javnom pozivu mogu se podnositi najkasnije do 31. prosinca 2016. godine, a rješavaju se prema redoslijedu dostave potpunog zahtjeva i do utroška sredstava.

4. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA
Uz zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje podnositelj zahtjeva mora priložiti:
1. Presliku računa za usluge veterinara za umjetno osjemenjivanje u govedarstvu;
2. Naziv i broj računa banke i broj računa podnositelja (tekući, žiro-račun);
3. Potvrdu da nema dugovanja po osnovi kupovine, privremenog korištenja, zakupa ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta;
4. Potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Općini Darda
Obrazac zahtjeva podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu općinske uprave Općine Darda.
Zahtjevi s propisanom dokumentacijom predaju se u Jedinstveni upravni odjel općinske uprave Općine Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.
Sve informacije mogu se dobiti na telefon 031 740-002.

KLASA: 402-07/16-01
UR.BROJ: 2100/03-16-01
NAČELNIK OPĆINE DARDA