TEHNIČKA DOKUMENTACIJA, OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA NABAVU PROMETNE SIGNALIZACIJE, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: OPN: 10/2022.

Općina Darda provodi otvoreni postupak za nabavu prometne signalizacije. Cjelokupnu dokumentaciju o nabavi i projektnu dokumentaciju možete preuzeti klikom na poveznice ispod teksta.

JAVNA NABAVA ZA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI KUĆA U ROMSKOM NASELJU, DJEČJEG IGRALIŠTA I SPORTSKOG IGRALIŠTA ( igralište za rukomet/mali nogomet/košarku) I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Općina Darda provodi postupak javne nabave usluga male vrijednosti za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kuća u romskom naselju, dječjeg igrališta i sportskog igrališta ( igralište za rukomet/mali nogomet/košarku ) koordinatora zaštite na radu.

Cjelokupnu dokumentaciju o nabavi možete preuzeti klikom na poveznicu.

Projekt “Izgradnja romskih kuća”

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Projekt “Izgradnja romskih kuća”

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova male vrijednosti

Kulturni centar roma Baranje

Javni naručitelj Općina Darda priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave “Izgradnja romskih kuća.”

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 101/17) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/17), Općina Darda kao naručitelj u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik radova, tehnički opis i pripadajuću projektnu dokumentaciju.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, najkasnije do 27. prosinca 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH odmah odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može pozvati zainteresirane gospodarske subjekte na sastanak.

Dokumentacija
Obavijest o prethodnom savjetovanju
Nacrt dokumentacije o nabavi
Građevinske dozvole
Projekti prvih 20 kuća – Respect-ing
Projekti slijedećih 47 kuća – Planum projekt
Projekti preostalih kuća – Planum projekt
Projekt rukometnog igrališta
Projekt dječjeg igrališta
Troškovnik

Obavijest o pokretanju postupka javne nabave za projekt “Opremanje dječjeg vrtića “Radost” u Dardi”

Općina Darda pokrenula je otvoreni postupak javne nabave za projekt “Opremanje dječjeg vrtića “Radost” u Dardi. Postupak javne nabave provodi se elektroničkim putem u elektroničkom oglasniku javne nabave. Radi lakšeg pristupa dokumentaciji, istu možete preuzeti i u tablici ispod.

Dokumentacija
Dokumentacija o javnoj nabavi
Izvedbeni projekti
Tlocrt prizemlja
Tlocrt kata
Tender dokumentacija

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za projekt “Izgradnja romskih kuća”

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/2016) i članka10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj: 101/2017), Predstavnici naručitelja za javnu nabavu radova – Izgradnja Romskih kuća, podnose

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  1. naziv i OIB naručitelja: Općina Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, 31 326 Darda, OIB: 34375615619.
  2. evidencijski broj nabave: EMV 02/18.
  3. predmet nabave: Izgradnja Romskih kuća
  4. datum početka prethodnog savjetovanja 21. prosinca 2018. godine
  5. datum završetka prethodnog savjetovanja 27. prosinca 2018. godine
  6. navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Naručitelj nije održavao sastanke sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za vrijeme postupka prethodnog savjetovanja.
  7. tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu: Tijekom postupka prethodnog savjetovanja Naručitelj nije zaprimio niti jedan upit, primjedbu i/ili prijedlog vezano za objavljenu dokumentaciju u predmetnom postupku javne nabave.
  8. odgovor na primjedbu ili prijedlog (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se): Nije primjenjivo.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama, temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi.

Temeljem članka 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, naručitelj je obvezan objaviti izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Obavijest o sukobu interesa u postupku javne nabave za projekt “Izgradnja romskih kuća”

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16) (dalje u tekstu: ZJN 2016), Općina Darda kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. i 2. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba iz članka 77. stavka 1. ZJN 2016. u sukobu interesa, te s kojima ne smije stupati u poslovni odnos (niti isti poslovni subjekt smije biti član zajednice ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu), kako slijedi:
VUKOJE TRANS, Darda, Žrtava Domovinskog rata 68, OIB: 58955331657,
DOLOMIT d.o.o., Darda, Žrtava Domovinskog rata 68, OIB: 37779021566,
ŠUMANOVAC TRANS turbo servis, Darda, Ivana Meštrovića 8, OIB: 61773241740.

Projekt “Izgradnja romskih kuća”

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova male vrijednosti

Kulturni centar roma Baranje

Javni naručitelj Općina Darda priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave “Izgradnja romskih kuća.”

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 101/17) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/17), Općina Darda kao naručitelj u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik radova, tehnički opis i pripadajuću projektnu dokumentaciju.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, najkasnije do 27. prosinca 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH odmah odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može pozvati zainteresirane gospodarske subjekte na sastanak.

Dokumentacija
Obavijest o prethodnom savjetovanju
Nacrt dokumentacije o nabavi
Građevinske dozvole
Projekti prvih 20 kuća – Respect-ing
Projekti slijedećih 47 kuća – Planum projekt
Projekti preostalih kuća – Planum projekt
Troškovnik

Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dardi”

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Kulturni centar roma Baranje

Općina Darda provela je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave za izvođenje radova na Izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Dardi. Tijekom postupka prethodnog savjetovanja Općina Darda nije zaprimila niti jedan upit, primjedbu i/ili prijedlog vezano za objavljenu dokumentaciju u predmetnom postupku javne nabave, a cjelokupno izvješće možete pogledati ovdje.

Dokumentacija
Nacrt dokumentacije o nabavi
Tehnički opis
Troškovnik
Projektna dokumentacija

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16) Općina Darda dužna je objaviti izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabave za svoje predstavnike. Potpisane izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa može pogledati klikom na poveznicu ispod.