USTROJSTVO OPĆINE DARDA

Općina Darda je jedinica lokalne samouprave u sastavu Osječko-baranjske županije. Općina se sastoji od izvršnog tijela kojeg čine Načelnik Općine Darda i Zamjenici načelnika Općine Darda, predstavničkog tijela kojeg čini Općinsko vijeće Općine Darda, te operativnog tijela koje obavlja poslove javne službe, a čini ga Jedinstveni upravni odjel Općine Darda. Općina Darda u svom sastavu ima i Vlastiti komunalni pogon koji obavlja poslove održavanja komunalne infrastrukture u Općini Darda.

NAČELNIK OPĆINE DARDA

ANTO VUKOJE (HDZ)

ZAMJENICI NAČELNIKA OPĆINE DARDA

ANTONIO BRANILOVIĆ, mag.iur. (HDZ)

RADOVAN GOTOVAC, ing. (SDSS)

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DARDA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ZVJEZDANA POSAVEC (HDZ)

VIJEĆNICI U OPĆINSKOM VIJEĆU

Ivan Šumanovac (HDZ) ••• Mirna Prusina (HDZ)•••Krunoslav Vujević (HDZ)•••Đula Ernst (HDZ)•••Boris Novak (HDZ)•••Katarina Kuna (HDZ)

Davor Marušić (HDZ)•••Josip Sambolec (HSU)•••Renato Kovač (Nezavisni)•••Saša Milinković (SDSS)•••Spasoja Banac (SDSS)

Suzana Stojković (SDP)•••Josip Lazar (SDP)•••Ivan Hodak (Nezavisni)•••Ivan Karas (Nezavisni)•••Zlatko Milić (Nezavisni)

Nikola Petrović (Nezavisni)•••Branko Nenadić (Nezavisni)

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DARDA

v.d. PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

RUŽICA RADOVANOVIĆ, dipl.iur.

ADMINISTRATIVNI REFERENT

KRISTINA KUTI

REFERENT ZA PROJEKTE

DAVOR MARUŠIĆ

REFERENT ZA FINACIJE I PRORAČUN

ANITA ĐURĐEVIĆ

RAČ. REFERENT – BLAGAJNIK

SNEŽANA JOVANOVSKA

REFERENT ZA MAT. KNJIGOVODSTVO

MARIO POSAVEC

KOMUNALNI REDAR

JOSIP BOBEK