clip_image002

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OSIJEK

UPRAVNI ODJEL ZA

PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

KLASA: UP/I-351-03/16-03/3

URBROJ: 2158/1-01-14/07-16-2

Osijek, 29. veljače 2016. godine

 

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13. i 78/15.) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08.), objavljuje

 

I N F O R M A C I J U

 

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš revitalizacije rukavca rijeke Drave Halaševo, Općina Darda, Osječko-baranjska županija

                       

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osijek, Ribarska 1/II.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 78. i 84. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14.; u daljnjem tekstu: Uredba). Prema Uredbi planirani zahvat nalazi se na popisu zahvata Priloga III, točka 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno tijelo u županiji, mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13.), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata su Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

Lokacija zahvata nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općine Darda.

Sažeti opis zahvata

Planirani zahvat obuhvaća čišćenje i produbljenje dna postojećih vodenih površina te povećanje samih vodenih površina i izgradnju praga na spojnom kanalu s rijekom Dravom. Produbljenjem dna osigurala bi se veća dubina vodne mase, a povećanjem samih vodenih površina bi se spojile dvije postojeće bare koje se nalaze u prostoru rukavca i formirala jedinstvena vodena površina te na taj način dodatno povećala vodna masa. Izgradnjom praga na spojnom kanalu s rijekom Dravom, na njegovom uzvodnom kraju u neposrednoj blizini prostora rukavca, bi se podigla stalna razina vode u rukavcu za dodatnih cca 1 m čime bi se dodatno povećala vodena masa, a ujedno se ne bi zbog konstrukcije praga utjecalo na režim punjenja/pripunjavanja rukavca vodom.

 

 

 

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša izrađen od ovlaštene tvrtke Ires ekologija d.o.o., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, u prosincu 2015. godine. Temeljem dostavljene dokumentacije traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku

  1. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
  2. Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-

baranjske županije

  1. Općina Darda

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku pozivom na gornju klasu na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osijek, Ribarska 1/II ili na e-mail: okolis@obz.hr, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije. Prije donošenja rješenja povodom predmetnog zahtjeva, nadležno tijelo razmotrit će prispjela mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ostalih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Mišljenja koja ne budu dostavljena u roku i nisu čitko napisana neće se uzeti u obzir.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Osječko-baranjska županija objavit će na svojoj internetskoj stranici (www.obz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

 

 Pročelnica

mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh.