clip_image002
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DARDA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/16-01
UR.BROJ: 2100/03-16-01
Darda, 18. 02. 2016. godine

Na temelju članka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj: 86/08, 61/11.) v.d. pročelnica Jedinstevnog upravnog odjela Općine Darda objavljuje

O B A V I J E S T

Obavještavaju se kandidati u postupku zapošljavanja putem oglasa za radno mjesto Upravni referent u Općinu Darda, Jedinstveni upravni odjel Općine Darda, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, 3 (tri mjeseca), radi privremenog povećanja opsega posla pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana dana 29. 02. 2016. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati, u Općini Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.
Pisano testiranje kandidata će se obaviti testom za provjeru:
· poznavanja rada na računalu (Word, excel)
· poznavanja propisa iz djelokruga rada na radnom mjestu za koje je raspisan oglas

Područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti kandidata:
1. Zakon o općem upravnom postupku (NN47/09)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst)
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
NN 86/08, 61/11 – pročišćeni tekst)
4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14).
Na Web-stranici (www.darda.hr) i na oglasnoj ploči Općine Darda objavljeno je vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Nakon održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti provest će se intervju.
Temeljem članka 22. stavka 5. ZSN-a propisano da se intervju provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

v.d Pročelnica
Ružica Radovanović, dipl. iur.

clip_image002
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DARDA
Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja

KLASA: 112-03/15-01/
UR.BROJ: 2100/03-15-01/
Darda, 17. veljače 2015. godine

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj: 86./08. i 61/11.) utvrđuju se:

PRAVILA I POSTUPAK ZA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
za prijem u radni odnos na radno mjesto Upravni referent u Općinu Darda, Jedinstveni upravni odjel Općine Darda, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, 3 (tri mjeseca), radi privremenog povećanja opsega posla pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela
I.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana 29. 02. 2016. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati, u Općini Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata objavljuju se na web-stranici Općine Darda (www.darda.hr), te na oglasnoj ploči Općine Darda.
Na web-stranici Općine Darda www.darda.hr i na oglasnoj ploči Općine Darda objavljuje se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.
Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.
II.
Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 30 minuta.
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.
III.
Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
– koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.
Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu javnog
oglasa neće bodovati.
IV.
Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova .
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.
Provjera znanja
Intervju.
V.
Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa provesti će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.
VI.
Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.
VII.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu najkasnije u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava koje će biti dostavljeno svim kandidatima.
VIII.
Opis poslova radnog mjesta – Upravni referent u Općinu Darda, Jedinstveni upravni odjel Općine Darda, radi privremenog povećanja opsega posla pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela:
– priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća,
-poslovi vezani za komunalnu naknadu i komunalni doprinos
-poslovi vezani za legalizaciju kuća.
IX.

Podaci o plaći radnog mjesta;
Pravo na plaću za Upravnog referenta u Općinu Darda, Jedinstveni upravni odjel Općine Darda, radi privremenog povećanja opsega posla pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela ostvaruje se u bruto iznosu od 3.656,64 kn.

Voditelj Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja
Antonio Branilović