PROJEKT ZAŽELI – POMOĆ U KUĆI – OSNAŽIVANJE I AKTIVIRANJE ŽENA NA TRŽIŠTU RADA

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: “ZAŽELI pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05.0219; 

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Osječko – baranjska županija

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, općina Antunovac, općina Vladislavci, općina Darda, općina Draž, Grad Beli Manastir

Ukupna vrijednost projekta: 8.625.858,30 kuna

Iznos koji sufinancira Europska  unija: 8.625.858,30 (100%)

Trajanje projekta: 30 mjeseci

O PROJEKTU:

Svrha projekta :

osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 46 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i soc. isključenosti te potaknuti soc. uključenost i povećati kvalitetu života 184 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti projekta:

Akivnost. 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici i

Akivnost 2: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine

Ostvariti će se sljedeći rezultati:

 1. a) Zaposleno je 46 žena iz ciljne skupine na razdoblje od 24 mj. koje će pružati potporu i podršku za 184 krajnjih korisnika;
 2. b) 184 krajnjih korisnika pružena je kontinuirana potpora i podrška u svrhu poticanja soc. uključivanja i povećanja kvalitete života;
 3. c) svih 46 zaposlenih žena obrazovano je i/ili osposobljeno u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada (ovisno o njihovim potrebama, ali i potrebama tržišta rada).

 Područje provedbe je OBŽ s indeksom razvijenosti 46,07%, odnosno grada Osijeka 101,53%, te Općina Antunovac 70,12%, Vladislavci 57,68%, Darda 62,16%, Draž 60,59% Grad Beli Manastir 74,29%.

Visoka stopa nezaposlenosti u RH posebno pogađa žene iz ciljne skupine (nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem) osobito u ruralnim, teško dostupnim područjima i područjima sa stopom nezaposlenosti višom od prosjeka RH, kao što je planirano područje provođenja projekta (Osijek i Općine Antunovac, Vladislavci, Darda, Draž i Grad Beli Manastir).

Cilj projekta:

Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada i unapređenje kvalitete života krajnjih korisnika čime se smanjuje socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Više informacija:

Ivanka Božurić,

Tamara Neferanović,

Mirela Ercegovac

Telefon broj:  031/ 221-642

„Sadržaj  materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U OKVIRU PROJEKTA ZAŽELI – POMOĆ U KUĆI

Naziv radnog mjesta: Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Vrsta zaposlenja: Novootvoreni poslovi; rad na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Broj traženih radnica: 30

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Mjesto rada: Područje grada Belog Manastira, općine Darda i općine Draž

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 08.03.2019.

Natječaj vrijedi do: 16.03.2019.

 Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 3. nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)

Opis poslova:

 1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 2. pomoć u obavljanju kućanskih poslova (održavanje čistoće stambenog prostora),
 3. posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa,
 4. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo, dostava pomagala i sl.),
 5. pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.

Svaka zaposlena  pomoćnica u  kući pružat će potporu i podršku za minimalno 4 krajnja korisnika koje će obilaziti na tjednoj razini te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Svakoj zaposlenoj pomoćnici biti će omogućeno povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada  kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost. Poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.

Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • Zamolbu sa osobnim podacima i kontakt telefonom, kratkim životopisom
 • Preslika dokaza o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja
 • Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde ne može biti stariji od datuma objave ovog oglasa)
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja.
 • Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na oglas za zapošljavanje*
 • Ispunjena Privola o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka za potrebe  projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI – pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada *

* Dokumente je moguće preuzeti putem linka kao i u prostorijama za vrijeme radnog vremena, na sljedećim lokacijama :

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,

Bana Jelačića 108

31300 Beli Manastir,

www.dom-bm.hr

Općina Darda,

Sv. I. Krstitelja 89

31326 Darda,

darda.hr

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju

Ovim putem pozivaju se starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja Općine Darda kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da iskažu interes kao krajnji korisnici za korištenjem potpore i podrške u sklopu projekta „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i
aktiviranje žena na tržištu rada“ UP.02.1.1.05.0219, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
OBLICI POTPORE I PODRŠKE u kućanstvu biti će primjerice:
1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
2. pomoć u obavljanju kućanskih poslova (održavanje čistoće stambenog prostora),
3. posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
4. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.
Navedene usluge se ne plaćaju, program je u cijelosti besplatan za korisnike.
TKO MOŽE BITI KORISNIK?
• Starije osobe (osobe iznad 65 godina) kojima je potrebna pomoć druge osobe
• Osobe u nepovoljnom položaju (osobe koje ne mogu samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe npr. osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, kronični bolesnici i sl. neovisno o životnoj dobi)
Preduvjet za odabir korisnika:
– osobe nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca ili drugi članovi obitelji ili da si istu osiguraju samostalno te da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
– takva usluga nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora
– nisu smješteni u domove za starije i nemoćne osobe.

Obrazac prijave možete preuzeti klikom na poveznicu.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PUTEM INTERVJUA

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, na testiranje putem intervjua.
Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su o tome obaviještene temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na Oglas.
Testiranje kandidata putem intervjua održati će se u službenim prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na adresi Bana Jelačića 108, 31300 Beli Manastir prema terminima kako je navedeno:

10.travnja 2019. (srijeda), kandidati s područja Grada Belog Manastira:

Prezimena od slova A do slova B od 8:00 do 9:30

Prezimena od slova C do slova D od 9:30 do 10:30

Prezimena od slova Đ do slova J od 11:00 do 12:00

Prezimena slova K od 12:00 do 13:30

11.travnja 2019. (četvrtak), kandidati s područja Grada Belog Manastira:

Prezimena od slova LJ do slova N od 8:00 do 9:30

Prezimena od slova P do slova T od 9:30 do 10:30

Prezimena od slova V do slova Z od 11:00 do 12:00

Mjesta Branjin Vrh i Šećerana od 12:00 do 13:30

12.travnja 2019. (petak), kandidati s područja Općine Darda:

Prezimena od slova A do slova Đ od 8:00 do 9:00

Prezimena od slova J do slova L od 9:00 do 10:30

Prezimena od slova M do slova P od 11:00 do 12:30

Prezimena od slova S do slova Z od 12:30 do 14:00

15.travnja 2019., kandidati s područja Općine Draž:

Prezimena od slova A do slova F od 8:00 do 9:00

Prezimena od slova I do slova P od 9:00 do 10:30

Prezimena od slova S do slova Ž od 11:00 do 12:30

Mjesta Uglješ i Kneževo od 12:30 do 14:00

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su istovremeno s objavom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 8. ožujka 2019. godine, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir (www.dombm.
hr), Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr), Općine Darda (darda.hr) i Općine Draž (draz.hr).
Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA:

1. Po dolasku na usmeno testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati koje ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom kao i oni za koje je utvrđeno da su podnijeli nepotpunu prijavu na Oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2. Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se radno iskustvo, motivacija, intelektualne vještine. Za svaki element provjere dodjeljuju se bodovi od 1 do 5.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata dostavlja ravnatelju Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir.
Odabrani kandidat pozvat će se radi dostave izvornika i drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa. Nakon dostave izvornika i drugih dokaza, ravnatelj donosi odluku o prijmu u radni odnos odabranog kandidata.

O rezultatima oglasa o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir (www.dom-bm.hr) objavom izabranih kandidata. Izabrani kandidati biti će i ponaosob obaviješteni o rezultatima natječaja temeljem podataka koje su naznačili u prijavi na Oglas.
Svi kandidati prijavljeni na Oglas imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

INFORMACIJE ZA ZAPOSLENE ŽENE

U sklopu projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“  46 žena pripadnica ciljnoj skupini potpisalo je  26. travnja 2019. godine  s parterima na projektu Domom za starije i nemoćne osobe Osijek  i Domom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca na radno mjesto „Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

16 zaposlenih Pomoćnica  Doma za starije i nemoćne osobe Osijek  i 30 zaposlenih Pomoćnica  Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir će od 1. svibnja 2019. godine narednih 24 mjeseca  pružati kontinuiranu potporu i podršku  za 184 krajnja korisnika, starijih osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira i općina Antunovac, Darda, Draž i Vladislavci te poticati njihovu socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života.

46 zaposlenih žena kroz projekt će biti obrazovano i/ili osposobljeno u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada te povećanja konkurentnosti i zapošljivosti.

ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA “ZAŽELI POMOĆ U KUĆI”

U velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku 4. lipnja 2019. godine održana je Uvodna konferencija projekta „ZAŽELI pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, ukupne vrijednosti 8.625.858,30 kuna od čega je 85% sredstava financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dok 15% čine sredstva Državnog proračuna.

Projekt je predstavila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dr. sc. Ivana Stanić, a sudionike Konferencije pozdravio je župan Ivan Anušić, dok su u panel diskusiji na temu „Doprinos projekta lokalnoj zajednici“ govorili gradonačelnik Grada Belog Manastira Tomislav Rob, načelnik Općine Darda Anto Vukoje, zamjenik načelnika Općine Draž Saša Ivičin i načelnik Općine Vladislavci Marjan Tomas.

Kroz projekt ZAŽELI pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, Osječko baranjska županija je nabavila 46 bicikala koji su u sklopu Uvodne konferencije predani novozaposlenim ženama, a koji će im olakšati obilazak i pružanje potrebne potpore i podrške krajnjim korisnicima.

PODJELA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

U sklopu projekta „ZAŽELI pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada Osječko baranjska županija nabavila je osnovne higijenske potrepštine i deterdžente kojima će biti zadovoljene potrebe krajnjih korisnika u razdoblju od 24 mjeseca i ostvarena potpora i podrška korisnicima.

U mjesecu svibnju 46 Pomoćnica u kući podijelile su prve pakete osnovnih higijenskih potrepština svojim korisnicima s područja Grada Belog Manastira i općina Antunovac, Darda, Draž i Vladislavci.

ODRŽANE PROMIDŽBENE RADIONICE PO OPĆINAMA I GRADOVIMA

U sklopu provedbe projekta “Zaželi pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05.0219, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., ukupne vrijednosti 8.625.858,30 kuna, Osječko baranjska županija je s projektnim partnerima organizirala provedbu pet promidžbenih radionica.

Radionice su održane u općinama partnerima na projektu i gradu Belom Manastiru po  rasporedu: 14.10.2019. Grad Beli Manastir, 15.10.2019. Općina Draž, 16.10.2019. Općina Darda, 17.10.2019. Općina Vladislavci i 18.10.2019. Općina Antunovac.

Kroz temu  promidžbene radionice „Predstavljanje projekta“ svi sudionici upoznati su sa projektom “Zaželi pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“, njegovom ukupnom vrijednosti i izvorima financiranja, trajanjem, nositeljem i partnerima, projektnim aktivnostima, ciljevima i očekivanim rezultatima projekta.

„Ublažavanje posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz poticanje socijalne uključenosti i povećanja razine kvalitete života krajnjih korisnika“ i „Osnaživanje i unapređivanje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u svrhe lakšeg pristupa tržištu rada“ teme su radionice u kojima  se predstavio rad  i izložene upute za rad zaposlenih pripadnica ciljne skupine u pružanju  usluge potpora i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, njihove aktivnosti, prava i obveze, plan edukacije.

„Potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ tema je kojom su pružene informacije, dane upute krajnjim korisnicima, starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kojima se svakodnevno pruža usluga potpora i podrška u kućanstvu.

Na promidžbenim radionicama sudjelovali su predstavnici općina i predstavnik Grada Belog Manastira, poslodavci zaposlenih žena (Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir i Dom za starije i nemoćne osobe Osijek), zaposlene žene, krajnji korisnici uključeni u projekt, potencijalni krajnji korisnici, nezaposlene osobe te ostali zainteresirani koji su uključeni ili žele biti uključeni u projekt a kojima su sudjelovanjem na radionicama pružene brojne korisne  informacije.

Cilj provedbe promidžbenih  radionica u prvom dijelu je predstaviti projektne aktivnosti, ciljeve i očekivane rezultate projekta, a u drugom dijelu pružiti potrebne informacije i upute pripadnicama ciljne skupine, krajnjim korisnicima, starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, svima koji su uključeni u projekt ili to žele biti, te ostaloj za projekt zainteresiranoj javnosti.

ZAPOSLENO DODATNIH 10 DJELATNICA

Nakon provedenog postupka zapošljavanja sukladno odobrenoj izmjeni ugovora manjeg značaja u sklopu provedbe projekta ”ZAŽELI pomoć u kući”- osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, 19.6.2020. godine 10 novih žena iz ciljanih skupina potpisale su ugovore o radu za obavljanje poslova pomoći u kući na period od 11 mjeseci i brinuti će o dodatnih 40 krajnjih korisnika sa područja općine Antunovac. Ukupan broj zaposlenih žena iz ciljanih skupina na projektu je 56, a pomoć u kući na mjesečnoj razini pruža se za ukupno 224 krajnja korisnika.

ZAPOČEO PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA GERONTODOMAĆICE

14. kolovoza 2020. godine započelo je obrazovni program osposobljavanja za gerontodomaćicu za 46 pripadnica ciljane skupine zaposlene na projektu „Zaželi pomoć u kući“- osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05.0219. Pohađanjem programa osposobljavanja pripadnice ciljane skupine proći će teorijsku i praktičnu nastavu kroz koju će usavršiti svoje vještine i proširiti znanje. Po završetku osposobljavanja primit će uvjerenje o završenom obrazovnom programu s kojim će biti konkurentnije na tržištu rada i nakon završetka projekta.

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt