reciklažno dvorište

Projekt doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog)komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje. Projekt doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom HR 2017.-2022. Projektom je planirano prikupiti 730 tona odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole, kroz informativno-obrazovne aktivnosti upoznati 70 % stanovništva o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima te održavanje tri javne tribine vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada te smanjenje broja divljih odlagališta (ukupno 5). Također, ulaganjem u sektor otpada ispunili bi se zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša te tako zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem.

Korisnik: Općina Darda

Fond: Kohezijski fond

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ukupna vrijednost projekta:  2.587.582,31 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 2.149.172,77 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15. siječnja 2018.  – 13. prosinca 2018.

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Davor Marušić) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

Pilot projekt